▼ENG 0 / 0 €
Bijouterie «Triumph» 6 €

Materials: Natural silk, mulina, beads, stones

Lace bijouterie 'Triumph'

Lace bijouterie 'Triumph'Lace bijouterie 'Triumph'Lace bijouterie 'Triumph'